Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ημερομηνία Εφαρμογής: Ισχύουν από 23.06.2021

  • Ειδικά στοιχεία – Πληροφορίες εταιρείας – Ελάχιστη ηλικία υποψήφιου χρήστη

Η παρούσα ιστοσελίδα (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «STELLA COMETA Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «STELLA COMETA» (εφ’ εξής "Εταιρεία", "εμείς", "μας" ή "εμείς").

Δραστηριότητα της Εταιρείας: Τα προϊόντα της Εταιρείας παρέχονται προς χονδρική ή λιανική πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή μέσω της φυσικής της έδρας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Όρους Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών.

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Ασκληπιού 1, Βούλα, Αττική, 16673

E-mail: info@stellacometa.gr

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 158863801000

ΑΦΜ: 801545061

Αριθμός VIES: 


Η χρήση της Ιστοσελίδας και οι αγορές σας σε αυτή, διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης ( εφ’ εξής «Όροι Χρήσης») και όρους πώλησης ( εφ’ εξής "Όροι Πώλησης") και συλλογικά «οι Όροι».

Πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ως χρήστης/επισκέπτης/εγγεγραμμένος Πελάτης (εφ’ εξής «Χρήστης»), διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα καθώς και η χρήση αυτής ή η αγορά προϊόντων μέσω αυτής. Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη δέσμευσή σας, όπως προκύπτει από τους Όρους.

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και στις περιπτώσεις που καλείται σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή και συγκεκριμένα σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όταν καλείται η σχετική νομοθεσία σε εφαρμογή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias/) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»).

Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε σε εμάς και στους εποπτεύοντες διαδικτυακή δραστηριότητα φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών άλλως πλήρως ικανός για δικαιοπραξία κατά την εφαρμοστέα στην περίπτωσή σας δικαιοδοσία, και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να πατήσετε «κλικ», να αποδεχθείτε ή με άλλο τρόπο να συμφωνήσετε, στους παρόντες Όρους Χρήσης, θα πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την Ιστοσελίδα και να μην αποκτήστε πρόσβαση, ούτε και να εισέλθετε ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Σε περίπτωση διαπίστωσης εκ μέρους μας παραβίασης οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης αυτών, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού πρόσβασης ή διαγραφής σας από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.

Παροχή Πληροφοριών και Προϊόντων

Η Εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και των χαρακτηριστικών των προϊόντων στην Ιστοσελίδα και την ακρίβεια των προδιαγραφών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και τις παρεχόμενες από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη: α) τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή β) διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας για λόγους για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Διαφημίσεις 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς ή τρίτα μέρη όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα.

Εξωτερικές Συνδέσεις

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (εφ’ εξής οι «Συνδέσεις»). Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Συνδέσεις και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδέσεων ή το περιεχόμενό τους. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδέσεων αυτών πριν από τη χρήση τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία:

(α) Συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, και όπου επιβάλλεται από την νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όταν η πώληση γίνεται προς φυσικό πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Καταναλωτή. Το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση, τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη.

(β) Παρέχει το περιεχόμενο της προβολής (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, έγγραφα, ανακοινώσεις), τα Προϊόντα και γενικά τις Υπηρεσίες «ως έχουν», χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε συναγόμενη (με την επιφύλαξη όσων ειδικότερων ορίζονται στους Όρους Χρήσης, τους Όρους Ηλεκτρονικών Και Φυσικών Συναλλαγών και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας).

(γ) Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν σε εσάς όταν επιχειρείτε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και δεν εντάσσονται στην σφαίρα ευθύνης της Εταιρείας, όπως οι υποδομές τηλεπικοινωνίας του Χρήστη, του Αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας ή δικών του Παρόχων Υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιακών, συναλλαγών ή άλλων.

(δ) Δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές Προϊόντων που αναγράφονται κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα και την προβολή προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός Προϊόντος.

(ε) Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή παραγγελθέντος προϊόντος ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύψει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα από την σφαίρα επιρροής της Εταιρείας. Η προϋπόθεση αυτή δεν επηρεάζει το νόμιμο δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων εάν τα παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λόγω αιτίας πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας.

(στ) Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, ηθική βλάβη κ.λπ.) από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Iστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων ή χρηστών σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον χρήστη από αυτούς τους ιστοτόπους.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης είναι αντίθετος σε εφαρμοστέες ανά περίπτωση διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για έλλειψη της συνήθους επιμέλειας σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων ή πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την παραγγελία προϊόντων μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, είτε προκύπτει λόγω συμβάσεως, είτε αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή κάθε άλλης αιτίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Εταιρεία. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

 Υποχρεώσεις Χρηστών

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Aπαγορεύεται κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών (εφ’ εξής «Περιεχόμενα»), εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους υλικού. Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην συλλέξει και / ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε περιγραφές προϊόντων, εικόνες, καταχωρίσεις ή τιμές της Ιστοσελίδας πέραν της δικής του προσωπικής μη εμπορικής χρήσης ή για να παραγγείλει ένα προϊόν της Εταιρείας μας.

Οι Υπηρεσίες διατίθενται για χρήση εκ μέρους σας, όταν είστε Αποδέκτης αυτών και όχι για να αναπαράγετε το σύνολο ή μέρος αυτών σε νέους υποψήφιους Αποδέκτες. Δεν έχετε δικαίωμα και απαγορεύεται να διαφημίσετε ή να παρακινήσετε οποιονδήποτε χρήστη για να αγοράσει ή να πωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων ή υπηρεσίες τρίτων μέσω των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται επίσης να αποστέλλετε και να μεταδίδετε αλυσιδωτά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (chain emails), junk ή spam e-mail σε άλλους χρήστες. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ώστε να έρθετε σε επαφή, να διαφημίσετε, να παρακινήσετε ή να πωλήσετε σε οποιονδήποτε χρήστη ή μέλος χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους. Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας παραγράφου και/ή στείλετε ή δημοσιεύσετε ανεπιθύμητα e-mail, «spam» ή προβείτε σε άλλες αυτόκλητες επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους μέσω των Υπηρεσιών, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις και τις αιτίες της δράσης που μπορεί να έχουμε, εκ του νόμου ή με άλλο τρόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο δικαίωμα να ζητήσουμε εκ του νόμου κυρώσεις για κάθε τέτοια ανεπιθύμητα μηνύματα που στέλνετε μέσω των Υπηρεσιών.

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, και να μην προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδας ή την χαμηλή απόδοσή της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας: (i) με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει την διακοπή πρόσβασης, την βλάβη ή την καταστροφή οποιασδήποτε υπηρεσίας της Εταιρείας, (ii) για δόλια χρήση, σε σχέση με την τέλεση ποινικού αδικήματος ή για άλλη παράνομη δραστηριότητα, ή (iii) με τρόπο που να προκαλέσει οποιαδήποτε όχληση, δυσχέρεια ή ηθική βλάβη.

Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσίας, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο αν μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμοι, οι παρόντες Όροι ή οι Εφαρμοστέοι Νόμοι.

Ο λογαριασμός σας

Κατόπιν επιλογής δικής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό στην Ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες της (π.χ παραγγελία προϊόντων) και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία ή πληρωμή των προϊόντων της Ιστοσελίδας.

Για την χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την χρήση λογαριασμού είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων στοιχείων του φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται ή του νομικού προσώπου για το οποίο συναλλάσσεστε καθώς και του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης ή κατά περίπτωση το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή του υπευθύνου επικοινωνίας και στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν εκ μέρους του φορέα δια του οποίου διεκπεραιώνεται η χρηματική συναλλαγή, το όνομα κατόχου, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός CVV (Card Verification Value). Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (e-mail) αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies, το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και κάτω από ποιες συνθήκες θα αποκαλύψουμε πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική (Ιχνηλατών) Cookies και την Πολιτική Απορρήτου.

Για να ολοκληρωθεί μία παραγγελία από φυσικό πρόσωπο, καθίσταται απαραίτητη η συλλογή, χρήση και αποθήκευση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας ή με χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης διατηρείται με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει γίνει γνωστός σε οποιονδήποτε άλλον ή αν ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται ή είναι πιθανόν να χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Είστε μοναδικοί υπεύθυνοι σε σχέση με τη διασφάλιση και την ορθότητα των στοιχείων που μας παρέχετε, τις οποίες δηλώνετε ως σωστές και πλήρεις και δεσμεύεστε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε παράσχει. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας στην ενότητα «Στοιχεία Λογαριασμού» ως εγγεγραμμένος Πελάτης. 

Newsletters – Διαφημιστικά/Ενημερωτικά Ψηφιακά Δελτία

Η Εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας, να επιλέξουν να πληροφορούνται για νέα προϊόντα, προσφορές, καταστήματα, διαγωνισμούς κ.λπ. με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων («newsletters») στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια τηλεφώνου. Τα newsletters αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. 

Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών που 

(α) έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους, για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. 

(β) έχουν παράσχει στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση, κατά τους ειδικότερους όρους της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3471/2006.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα δίνεται η δυνατότητα διακοπής λήψης τους ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εκάστοτε newsletter ή μήνυμα που λαμβάνετε. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες σας δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και εν γένει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα

Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια και οι απεικονίσεις κατοχυρωμένων βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία ή αποτελεί αποτέλεσμα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, αμφότερα από τα οποία αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά της στοιχεία.

Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, των κειμένων, των δεδομένων, λογισμικών, των γραφικών, των φωτογραφιών, της μουσικής, των ήχων, των βίντεο, των διαδραστικών λειτουργιών, των blogs, των μηνυμάτων, των σχολίων, των αναρτήσεων και άλλων υλικών (εφ’ εξής συλλογικά το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται στις Υπηρεσίες αυτές (εφ’ εξής τα «Σήματα») ανήκουν σε Εμάς ή έχουν παραχωρηθεί σε Εμάς, υπόκεινται δε σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της εφαρμοστέας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Ολόκληρο το Περιεχόμενο σας παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας και την προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε στη χρήση, την αντιγραφή, ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός όπως επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου για προσωπική χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή με άλλο τρόπο παρέμβετε στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των Υπηρεσιών ή τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή Περιεχομένου. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοί μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν. Δεν παρέχεται δικαίωμα σε σας για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Σήματα.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.

 

Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ ( “GDPR”) και την αναμφίβολα σύμφωνη με τον Κανονισμό ελληνική νομοθεσία, καθώς και με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, όπως και τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ("Νόμοι περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων").

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται από τον GDPR, εφ’ εξής «Προσωπικά Δεδομένα») νόμιμα και με διαφάνεια, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Επεξεργασίας του GDPR, τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, κατά την παροχή των υπηρεσιών. Η ανωτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας.

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην Πολιτική Απορρήτου μας, σημειώνεται στην αρχή του τμήματος της Ιστοσελίδας μας με την ονομασία Πολιτική Απορρήτου. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

 

Ενημέρωση Χρήστη σε σχέση με τα Προσωπικά του Δεδομένα

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή του Χρήστη και θέλει να σας ενημερώσει για κάθε επεξεργασία στην οποία σκοπεύει να προβεί στα Προσωπικά του Δεδομένα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή «Υποκείμενο Δεδομένων», τα οποία έχει συλλέξει μέσω της Ιστοσελίδας και περιλαμβάνονται, πλέον στις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και ελαχιστοποιημένα προκειμένου να μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για σκοπούς παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με το αντικείμενο και τις ανάγκες της σύμβασης κάθε φορά και η επεξεργασία ενδέχεται να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένα ή μη μέτρα για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται, σε συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή αυτών.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, λόγω συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις, όπου ο Νόμος δεν απαιτεί μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης και όπου δεν υφίσταται εύλογη ανάγκη για εξασφάλιση δικαστικής ή εξώδικης διεκδίκησης των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Στα Προσωπικά του Δεδομένα ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία (όταν πρόκειται για διαφημιστικούς ή άλλους προωθητικούς σκοπούς), διαγραφής και «δικαιώματος στη λήθη» (εκτός των περιπτώσεων όπου ο νόμος ορίζει την υποχρεωτική συλλογή και αποθήκευσή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως πχ. φορολογικά θέματα).

Την άσκηση των δικαιωμάτων του ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει, είτε απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά, είτε με αποστολή email. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών από την Εταιρεία, επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου στον παρακάτω σύνδεσμο

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους Χρήσης ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ή με άλλο τρόπο προμήθειας προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια του Πειραιά.

 

Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν από Εμάς κατά την κρίση μας, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή, σε συμφωνία πάντως με την εφαρμοστέα νομοθεσία και χωρίς να υπάρχει αναδρομική ισχύς των αλλαγών, παρά μόνον αν αυτό δεν είναι αντίθετο με κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Έχουμε αναφέρει στην αρχή της παρούσας σελίδας, ποια ημερομηνία ενημερώθηκαν οι Όροι Χρήσης και οι Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών για τελευταία φορά. Η συνεχής πρόσβασή σας ή η χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε άλλων Υπηρεσιών κατόπιν των αλλαγών αυτών θα πρέπει να θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή και να διακόπτουμε την παροχή όλων ή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση αν αυτό δεν είναι αντίθετο με κανόνες αναγκαστικού δικαίου και σεβόμενοι τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται στους Χρήστες και στα Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σας προσκαλούμε να συμβουλεύεστε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ανά πάσα στιγμή τρέχουσα και ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης και των Όρων Ηλεκτρονικών Και Φυσικών Συναλλαγών.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους Χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι Χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

 

Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων, εκτός αν αυτό αντιβαίνει σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία:

STELLA COMETA OE

EMΠOPIA KOΣMHMATΩN

AΣKΛHΠIOY 1 - 16673 BOYΛA

E-mail: info@stellacometa.gr

Παρακαλώ πηγαίνετε στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Επικοινωνία" και συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στη διεύθυνση info@stellacometa.gr

Επιλογή Γλώσσας-Γνωστοποιήσεις

Όλες οι έγγραφες ειδοποιήσεις, αναφορές και δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται:

α) Από Εμάς προς εσάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ή μας κοινοποιήσατε μεταγενέστερα (σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής).

β) Από εσάς προς εμάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stellacometa.gr ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή άλλης υπηρεσίας αποστολών (courier) και απόδειξη παραλαβής στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ή σε άλλη διεύθυνση που θα οριστεί από εμάς. Ρητώς ορίζεται ότι οι επιδόσεις που θα γίνονται στις ως άνω διευθύνσεις θα είναι έγκυρες.
×